Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYLINE FITNESS

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met Skyline fitness bent aangegaan. Skyline fitness is gerechtigd om zonder verder aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daaraan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u downloaden via www.skylinefitness.nl Tevens zijn deze verkrijgbaar bij de balie.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 of 2 jaar, enkele lidmaatschapsacties uitgezonderd. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met 1 maand verlengd. Opzeggen dient te geschieden uiterlijk voor de 15de van de maand. Lidmaatschappen kunnen alleen per hele maand opgezegd worden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opzegging kan uitsluitend via een e-mail aan info@skylinefitness.nl Indien u niet opzegt blijft u betalingsplichtig, ook als u géén gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging.

Contributie en entrance fee:

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en de contractduur. De entrance fee wordt eenmalig berekend bij inschrijving, enkele lidmaatschapsacties uitgezonderd. Afhankelijk van het moment van inschrijven wordt de contributie naar rato berekend voor de eerste maand. U betaald dus voor het aantal dagen dat u lid bent in de desbetreffende maand.

Betaling:

Betalingen geschieden per automatisch incasso. De automatische incasso vindt aan het einde van iedere maand plaats. Indien uw contributie op enig moment niet incasseerbaar is, of gestorneerd is, heeft u geen toegang tot Skyline fitness. Indien de contributie binnen 14 dagen na de eerste incassodatum nog niet zijn voldaan, volgen herinneringen en is Skyline fitness gemachtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behoudt Skyline fitness zich het recht om het volledige contractbedrag in een keer te vorderen.

Restitutie van contributie en administratieve kosten:

Restitutie van contributie of administratieve kosten is niet mogelijk. Bij hoge uitzondering kan een verklaring van een huisarts of behandelend arts voor Skyline fitness reden zijn om dit te heroverwegen. Restitutie van administratieve kosten is niet mogelijk.

Check-in en Check-out:

Bij aankomst dient u zich te registreren bij de dienstdoende medewerker van Skyline fitness. Door middel van een persoonlijke toegekende key.

Lockers:

Het gebruik van de lockers zit bij het all-in membership inbegrepen. Na uw bezoek bent u verplicht alle eigendommen uit uw locker te verwijderen. Het is niet toegestaan eigendommen in de lockers achter te laten na uw bezoek.

Jeugd:

Jeugd jonger dan 18 jaar is niet welkom in de fitnessruimte.

Tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap:

Tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap is alleen mogelijk in het geval van:

  1. Langdurige blessures of zwangerschap en na overleg van een schriftelijke verklaring van de huisarts of behandeld arts.
  2. Tijdelijke verhuizing van uw werkzaamheden of studie. U kunt dan in aanmerking komen voor een tijdelijke stop.

Aanvraag van een stopzetting, moet altijd gedaan worden via een email aan info@skylinefitness.nl In alle bovenstaande situaties wordt de periode waarover het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet aan het eind van de contractperiode verlengd. De administratiekosten voor een tijdelijke stopzetting bedragen 15,- euro. Tijdelijke stopzettingen kunnen nooit langer duren dan 6 maanden.

Overige ontbindende voorwaarden:

Bij verhuizing buiten een straal van 25km kan het abonnement worden ontbonden, hiervoor is een bewijs van inschrijving van de gemeente nodig. Bij langdurige ziekte en/of blessures dient een dokterverklaring te worden overlegd.

Openingstijden:

Skyline fitness heeft ruimte openingstijden en is 7 dagen per week geopend. Tijdens een aantal erkende feestdagen behoudt Skyline fitness zich het recht om gesloten te zijn.

Aansprakelijkheid:

Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met zijn/haar eigen lichamelijke conditie. Skyline fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan ons centrum. Skyline fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Skyline fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje zijn ontvreemd. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Overige voorwaarden:

  1. Skyline fitness behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
  2. Skyline fitness kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen.
  3. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Skyline fitness behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
  4. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via het versturen van een email aan info@skylinefitness.nl Voor beëindiging van het lidmaatschap in de lopende maand dient een email voor de 15de van de maand te worden verstuurd. Dan zal het lidmaatschap per einde van de lopende maand worden beëindigd mits de contractperiode is verstreken en er geen openstaande maandbedragen zijn.